fbpx

Általános Szerződési Feltételek

https://ubli.hu

 1. Bevezetés

Az UBLI általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat, ÁSZF) a VOFA Kft. (H-1046 Budapest, Lázár Vilmos u. 2.) (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett UBLI weboldalon (https://ubli.hu), továbbiakban: UBLI elérhető online marketing, hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://ubli.hu/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik (de elérhető annak google translate által fordított adaptációi is), magatartási kódexre nem utal.

 1. Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: VOFA Kft.

A szolgáltató székhelye: H-1046 Budaoest, Lázár Vilmos u. 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ubli@ubli.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-064824

Adószáma: 10339455-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapesti Törvényszék Cégbíróság

Telefonszáma: +36-1-369-04-72

Adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-84339/2015

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Rackforest Kft.
Székhely: 1132 – Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
Ügyfélszolgálati cím: 1132 – Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
Levelezési cím:1132 – Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Adószám: 14671858-2-41
A Szolgáltató hivatalos weboldala: https://rackforest.hu
E-mail: info@rackforest.hu
Telefonszám: (06-70) 398 11 66

 1. Definíciók

Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki elsősorban szolgáltatókat, viszonteladókat, termelőket és gyártókat szolgál ki, az UBLI szolgáltatásait megrendeli ezzel
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. A Partner a weboldalon teszi közzé ajánlatait az oldalt látogató Felhasználók számára.

Látogató / Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
A weboldalon szabadon nézelődhet. Megtekintheti a Partnerek adatlapjait, ajánlatait és általuk közétett információit.

Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Partner (vállalkozó) között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

Hirdetés: Üzleti célú megjelenés, amelynek költségeit Partner fizeti a Szolgáltató részére.

Közvetítő szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki jelen esetben a VOFA Kft.

Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül a Partner által elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megjelenítéséhez és megvásárlásához, igénybe vételéhez, vagy informális célból szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

 1. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi igénybe vevőre (Felhasználók és Partnerek) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019. Október 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók és Partnerek a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók és Partnerek a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. Felhasználó és Partner, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó és Partner nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 2. Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, illetve, hogy a tartalmak csupán tájékoztató jellegűek – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy megküldött tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel/vagy harmadik személy megbízásából a Szolgáltató tölt fel a Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkoznak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Partnerek által elhelyezett tartalmak, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 90 %-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 1. Felelősségek

Az UBLI működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az UBLI-n közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal, egyéb ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a weboldalon található cégek (Partnerek) által megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 90%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Partner által átadott/megküldött tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Partnert terheli a felelősség.

A weboldalon közzétett anyagok tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Partner felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az UBLI-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók és a Partnerek közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner és a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

Amennyiben az UBLI-n a Partner kérésére közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat előzetes értesítés nélkül is eltávolíthatja.

Amennyiben az UBLI-n a Partner kérésére közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Partner az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét.

A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes/erkölcsileg kifogásolható tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Partner teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalma elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a tartalma mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Partner nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

A Partner és Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Partnerek által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Partner kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 1.000.000 Ft. azaz Egymillió Forint / e-mail cím.

A Partner adatlapján (kizárólag bejelentkezés után és csak adott Partnernek megtekinthető) látogatottságmérő adati tekintetében Szolgáltató a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem vállal felelősséget. A megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek számával, akik a hirdetést megtekintették. A hirdetés megtekintési adatokat ugyan azon személy többszöri megtekintése illetve más eszközök is generálhatták, mint például „robotok”, „férgek”.. Ezek tekintetében nem áll rendelkezésre információ.

 1. A Szolgáltatás igénybevétele és annak díjai

A weboldal szolgáltatása a nem Partner Felhasználók (látogatók) részére ingyenes.

Partner Felhasználókkal egyedi elektronikus szerződést köt a Szolgáltató a hirdetés megjelenés/közzététel/ működtetése céljából.

Partner az alap regisztráció szolgáltatást önkéntesen egyénileg és/vagy hirdetésszervezők közreműködésével tudja megrendelni az UBLI weboldal erre rendszeresített felületén. Kiegészítő (extra) szolgáltatásokat pedig az UBLI weboldal felhasználói fiókjában egyedi azonosítójával belépve tudja megrendelni.

Megrendelő Partner bármely hirdetési csomag megvásárlásával kifejezetten elismeri, hogy részletesen megismerte az adott szolgáltatás lényegi tulajdonságait, díját, mennyiségi vagy időtartamát, a Szolgáltató és a szolgáltatást megrendelő Partner jogait, kötelezettségeit, ezeket elfogadja és azt, mint elektronikusan létrejött szerződési elemeket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltatás díja: a megrendelés gomb mellett megjelenő, és a visszaigazoló e-mailben azonosan elküldött Bruttó szolgáltatási díj jelölés hiányában Magyar Forintban vagy amennyiben a pénznem jelölve van, úgy egyéb valutában kifejezve is lehetséges, mely tartalmazza a hatályos Általános Forgalmi Adót.

A Partner Felhasználók részére a szolgáltatás díjköteles, a díjak a szolgáltatások leírása mellett jelennek meg.

A díjakat a Partner kizárólag a Szolgáltató által megküldött díjbekérő alapján biztosított fizetési módokat használva (elsősorban Átutalás, Banki készpénzbefizetés, online Bankkártyás fizetésen keresztül) egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően azonnal, de maximum 2 munkanapon belül aktiválódik.

A megrendelt szolgáltatás díját Partner 8 napon belül köteles kiegyenlíteni, Szolgáltató a 8. naptól jogosult késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 1/356 része naponta.

A megrendelés értékéről a rendszer díjbekérőt küld Partnernek, amelyen biztosított fizetési módokat használva (elsősorban Átutalás, Banki készpénzbefizetés, online Bankkártyás fizetés) egyenlítheti ki az azon szereplő és megrendeléskor azonosan megismert szolgáltatási díjat. A Szolgáltatás jóváírásának napján Szolgáltató a E-Számlát kiállítja és azt Partner részére elektronikusan a regisztrációkor megadott kapcsolattartási e-mail címére eredetben megküldi.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani. A módosítás nem érintheti a már megrendelt szolgáltatások díjait és azok teljesítését.

A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Szolgáltatások leírása:

Hirdetési csomagok:

Az UBLI online felületet biztosít, ahol a vállalkozások (nagykereskedés, gyártó, forgalmazó, beszállító, importőr vagy egyéb üzleti szolgáltató pl.: logisztika..stb.) közzé tehetik vállalkozásaik adatait a választott csomagoknak megfelelően.

A csomagok a vállalkozás megjelenésének időtartamát és a feltölthető vállalkozások mennyiségét határozzák meg.

Regisztráció a szolgáltatási díj jóváírását követően aktiválódik és a választott időtartamig tart.

Kiegészítő, extra szolgáltatások:

Vállalkozás kiemelése, mely feláras szolgáltatás és egy meghatározott időintervallumon belül előrébb sorolja a találati listákban a vállalkozásokat.

A szolgáltatási díj fizetője az alapregisztráció díjfizetője. Az így megrendelt adatlap nem tartalmazhatja harmadik fél adatait, csak a megrendelő saját javára és hasznosítására elérhető.

A szolgáltatási díj jóváírását követően aktiválódik és a választott időtartamig, de legfeljebb az alapregisztráció érvényességi idejéig tart. Amennyiben 3. fél javára rendeli meg a szolgáltatást az azonnal törlésre kerül, díjvesztés terhe mellett.

Hosszabbítás

Alap vagy további üzleteim regisztráció hosszabbítása

Meglévő regisztrációját hosszabbíthatja a választott időtartammal.

A szolgáltatási díj jóváírását követően aktiválódik és időtartama hozzáadódik az eredeti időtartamhoz.

 1. Szolgáltatás megtagadása

A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve díjvesztés here mellett jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a tartalommal reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggeszti.

Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

Partner kizárólag saját maga által gyártott, forgalmazott, vagy más módon értékesített termékeit és szolgáltatásait reklámozhatja az oldalon. Partner nem jogosult Szolgáltatást megrendelni, igénybe venni vagy hasznosítani 3. fél javára. Az ilyen tartalmakat Szolgáltató előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

Szolgáltató jogosult a regisztrációt törölni, ha partner az adatlapján nem valós feltételeknek, tevékenységének megfelelő információkat tesz közzé, például nem releváns kategóriát jelöl be, nem a tevékenységének megfelelő képet tölt fel..stb. Ebben az esetben a hirdetési tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül törölni, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

 1. Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az UBLI weboldalakon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután az UBLI, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az UBLI weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (másolása, sokszorosítása), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az UBLI weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos Domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá az UBLI weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az UBLI weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 1. Adatvédelem

Az UBLI adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://ubli.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 1. Szerződés létrejötte és hatálya a Partner és a Szolgáltató között
 2. A Partner a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést a megrendelés online kitöltésével és elküldésével köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Partner a megrendelési űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a szolgáltatási díjat maradéktalanul befizette, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.
 3. A Partner általi szolgáltatási díj kifizetését a Szolgáltató kifejezett kérésnek tekinti a Szolgáltatás megkezdésére.
 4. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus értesítést küld a Partner részére.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.
 6. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Partner köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Partner a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
 2. Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.
 3. Partner a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.
 4. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
 5. A szolgáltatás nyújtása annak felmondásáig vagy a megrendeléskor rögzített időtartamig folyik. Határozatlan idejű szolgáltatás esetében a felmondási idő mind két fél részéről, rendes felmondással 30 nap, rendkívüli felmondással (pl. rosszteljesítés) azonnali hatályú, de maximum 2 munkanap.
 6. A Partner által a honlapon elhelyezett/ilyen célból átadott tartalmak egyéb követelményei

A honlapon elhelyezett hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom, amely

• jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül,

• szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, sért,

• indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt

• az adatok védelméhez való jogokat sért, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, termékről/szolgáltatásról a valóságnak nyilvánvalóan nem megfelelő adatokat tartalmaz,

• olyan árukat reklámoz, melynek előállítása vagy forgalomba hozása tilos vagy jogilag korlátozott, illetve

• fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozás is TILOS

• Tilos az oldal Felhasználói számára megbotránkozást okozó tartalmak, szleng vagy vulgáris kifejezések használata, elhelyezése

• Tilos konkurens kereskedők, Partnerek vagy Szolgáltatók termékeinek, szolgáltatásainak becsmérlése, összehasonlítása.

• Tilos harmadik fél javára történő reklámozás.

Partner tudomásul veszi, hogy a UBLI weboldalon általa elhelyezett/vagy ilyen célból a Szolgáltatónak átadott adatok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jelen ÁSZF-be vagy jogszabályba ütköző tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást és a Szolgáltatás azonnali felfüggesztését vonhatja maga után, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

Partner kizárólag saját maga által gyártott, forgalmazott, vagy más módon értékesített termékeit reklámozhatja az oldalon. Partner nem jogosult Szolgáltatást megrendelni, igénybe venni vagy hasznosítani 3. fél javára. Az ilyen tartalmakat Szolgáltató előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

Amennyiben Partner adatlapja, alkoholt, energiaitalt vagy erotikus tartalmú termékeket reklámoz, úgy az a kis- és fiatalkorúak védelmének érdekében, csak a felhasználó életkorának megerősítése után, a felhasználó kifejezett kérésére jelenik meg.

Partner a kiemelt termékhirdetési opciók megrendelése esetén (keresőoldali banner (kiemelt képes ajánlat), vagy kiemelt ajánlat… stb.) kis- és fiatalkorúak védelme érdekében NEM reklámozhat, alkohol, energiaital, vagy erotikus termékeket. Amennyiben Partner ilyen tartalmat tölt fel kiemelt hirdetési felületekre, azt Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül törölni, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy az ÁSZF-be ütköző hirdetéseket a Partner előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Partnerrel szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse, Partner számára díjvesztés terhe mellett.

 1. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

 1. Elállás joga
 2. Az elállási jog nem illeti meg az olyan jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozást, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, rendeli meg a szolgáltatást. (PTK 685.§ d,)
 3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 5. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát
 6. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Partner nem vállalta e költség viselését.
 7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Partner azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 8. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 9. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

· a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

· olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

· romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

· olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

· olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

· olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

· olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

· lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

· hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

· nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

· lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

· a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 1. Partner a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Partner részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Partner címen leadni.
 4. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 5. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Partner vállalta e költség viselését.
 6. A Partner nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Partner által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 7. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 8. A visszatérítést Partner mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 9. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Partner elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Partner. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Partner részére.
 10. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Partner a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 13. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Partnert a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 14. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozást, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, rendeli meg a szolgáltatást. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő

 1. Jótállás, szavatosság

Felhasználó a termék hibás teljesítése esetén szavatossági és jótállási igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kellékszavatosság

a. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Partner hibás teljesítése esetén a Partner szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

b. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Partner költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Partner adott okot.

c. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

d. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

e. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

f. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

g. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

h. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

i. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

j. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

k. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

l. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Partner jótállásra köteles.

m. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év, melyet Partner vállal. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

n. Mikor mentesül a Partner a jótállási kötelezettsége alól?

A Partner, jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

o. Partner nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Partnert terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Partner a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Partner a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Partner a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Partnernek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 1. Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Partner, továbbá Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. Panaszkezelés rendje

Amennyiben Felhasználónak, vagy Partnernek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az UBLI weboldalon közétett telefonon, e-mail címen is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956

E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

pénteken 9.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: info@nagykerkereso.hu

 1. Vonatkozó jogszabályok

• Magyarország Alaptörvénye

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

Az UBLI weboldalak használatával valamennyi igénybe vevő (Felhasználó és Partner) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.